Podmínky hostování – Forsite

Následující řádky považujte za základní všeobecné smluvní podmínky hostování Vašeho webu na serverech Forsite (dále jen provozovatel či poskytovatel služeb) a to s platností od 1.2.2008. Tato smluvní ujednání se vztahují na veškeré vztahy mezi provozovatelem serveru a zákazníky (dále jen smluvní podmínky). Po dohodě s provozovatelem je možné uzavřít individuální smluvní podmínky.


Provozovatel: Provozovatelem služeb je Globtec s.r.o. sídlem na Vývozní 633/60a, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČO: 190 10 893, DIČ: CZ19010893

Zákazník: Zákazníkem se stává každý, kdo vyplní objednávku některé ze služeb na internetových stránkách provozovaných provozovatelem a následně vyplněnou objednávku odešle odkliknutím tlačítka na objednávce prostřednictvím sítě internet provozovateli. Náhradní možností odeslání objednávky je odeslání e-mailem. Odesláním objednávky každý zákazník vyslovuje svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Mezi zákazníkem a provozovatelem vzniká platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v tomto smluvním ujednání a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky.

1. Provoz serveru

Provozovatel zajistí nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude umístněna objednaná a řádně zaplacená služba pro zákazníka, včetně připojení a přístupu ostatním uživatelům sítě Internet. Zajistí provoz e-mailových schránek a možnost nepřetržité aktualizace webových stránek pomocí FTP klienta. Službou pro zákazníka se rozumí provoz webové (internetové prezentace), dále provoz FTP serveru a přístup přes protokol FTP. Případně provoz e-mailových schránek prostřednictvím protokolu POP3 a SMTP a dále případně další služby dle dohody mezi zákazníkem a provozovatelem.

2. Servis a dohled nad servery

Provozovatel zajistí servis a dohled všech zákaznických serverů v každý pracovní den v době od 10:00 do 20:00 SEČ. Tento dohled a podpora je včetně e-mailové a telefonické podpory pro zákazníky na telefonním čísle, které je vždy aktuálně uvedeno na stránkách provozovatele v sekci Kontakt.

3. Webhosting

Forsite neposkytuje hostování pro weby a servery:

 • nabízející nebo šířící obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a dále platnými mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána
 • propagující potlačování základních práv a svobod skupin nebo jednotlivce (text, obrázky, videa atd.)
 • obsahující erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videa atd.)
 • trackery, warez a crack servery a servery s podobným zaměřením
 • download servery
 • pro servery nabízející nelegálně získaný software za účelem dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
 • chat servery
 • servery zaměřující se na rozesílání spamu
 • servery přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat)
 • servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.) a které zároveň slouží především ke stahování těchto souborů
 • servery zákazníků, kteří poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků
 • servery jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
 • jakékoliv servery jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií

Případné zařazení zákazníkova webu nebo serveru do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení provozovatele. V případě, že zákazník bude (bez předchozího písemného souhlasu) hostovat na serveru provozovatele jakýkoliv web, který obsahuje některou z výše uvedených oblastí, tak má provozovatel právo na úhradu všech nákladů a škod s tím spojených, dále na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000 CZK. Provozovatel má právo při zjištění porušení nebo porušování shora uvedených podmínek s okamžitou platností přerušit zákazníkovi poskytování služeb a zároveň má právo dát zákazníkovi okamžitou výpověď.

4. Domény

Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od správce doménového jména, společnosti CZ.NIC nebo od jiného správce doménového jména, kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel k doménovému jménu nemá žádná práva - pouze zajišťuje jeho provoz a registraci. Veškerá dispoziční práva na doménové jméno, které je řádně zaplaceno, náleží zákazníkovi a záleží na jeho uvážení, jak bude s daným jménem nakládat. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem.

5. Závady a poruchy

Tento bod řeší odpovědnost provozovatele za závady, poruchy a výpadky provozu serverů provozovatele.

Ve variantách s garantovanou dostupností 99% (všechny současné varianty) platí následující: V případě, že bude vinou poskytovatele neplánovaný výpadek všech řádně zaplacených služeb (protokolu http, ftp, mailserverů a ns serverů včetně záložních) během kalendářního měsíce více než 240 minut, nebude zákazník platit 1 měsíc provozu serveru.

Provozovatel neručí zákazníkům (ani třetím osobám) za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, poškozením nebo ztrátou dat. Sleva z měsíčních poplatků se v žádném případě a v žádném rozsahu nevztahuje na výpadek sítě poskytovatele připojení.

Provozovatel na svých internetových stránkách www.forsite.cz vždy uveřejní seznam závažných výpadků a poruch. V případě delší dobu trvajícího výpadku bude součástí informace i odhad délky trvání poruchy.

Slevy a náhrady se nevztahují na žádné výpadky v dostupnosti služeb, které prokazatelně nezpůsobí provozovatel.

Rozhodujícím hlediskem pro posouzení zda se jedná či nejedná o výpadek serveru provozovatele je přehled výpadků na on-line monitoringu provozovatele. Tento monitoring kontroluje všechny stroje provozovatele a výsledek je v reálném čase uveřejňován na internetu. Tento monitoring také sleduje dostupnost a spolehlivost konektivity provozovatele do internetu. Na výpadky internetových uzlů či konektivity zákazníka do internetu a dále na jakékoliv poruchy síťových služeb třetích stran se žádné slevy či náhrady nevztahují.

Zákazník nemá právo na náhradu žádných jiných škod, které jsou nad rámec shora uvedeného.

Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou provozovateli nebo třetím osobám (zejména dalším zákazníkům provozovatele) například tím, že na serveru provozovatele (v rámci svého prostoru) bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty, které sníží rychlost odezvy strojů provozovatele nebo dostupnost stránek třetích osob.

6. Odstávky

Provozovatel má právo provést na každém ze strojů a každé variantě služeb plánovanou odstávku a to až v rozsahu 60 minut měsíčně. Odstávka slouží zejména pro provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbu či výměnu hardwaru. Tuto plánovanou odstávku je provozovatel povinen oznámit na internetových stránkách www.forsite.cz nejpozději 24 hodin před plánovanou odstávkou. Provozovatel odstávku provede v co nejkratší možné míře a v nejnutnějším rozsahu. Provozovatel se bude snažit odstávku provést v době nižšího provozu, tedy nejčastěji v nočních hodinách či o víkendu a svátcích. Nevyčerpaná doba odstávek v jednotlivých měsících se sčítá a zbytek se přenáší do dalšího měsíce. Tento součet lze provést maximálně za 6 měsíců zpětně.

7. Platební podmínky

Pokud zákazník nezaplatí do 3 dnů po splatnosti, může provozovatel znemožnit přístup ke službě pomocí FTP a k prohlížení uživateli sítě Internet. Pokud bude zákazník v prodlení s platbou více než 7 dní, má provozovatel právo na jeho stránky umístit upozornění o nezaplacení. Zároveň má provozovatel právo službu odpojit a všechna zákazníkova data smazat ze serverů.

Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené na objednávce. Cyklus fakturování jednotlivých služeb poskytnutých provozovatelem zákazníkovi se řídí objednávkou. V objednávce si každý zákazník určí na jaké časové období chce vystavit fakturu. Délkou tohoto časového období se řídí i cena a případné slevy nebo přirážky. Fakturuje se zálohově dopředu a to minimálně na jeden rok pokud není stanoveno jinak. Pro každou platbu poskytovatel vystaví zálohovou fakturu. Faktura je zasílána spolu s informativní výzvou na e-mail, který je uveden v objednávce. Splatnost faktur se řídí podmínkami uvedenými v objednávce. Zákazníkům je poskytována 14-denní splatnost. Ve vážných a odůvodněných případech (onemocnění, dlouhodobá nepřítomnost) lze dohodnout odklad splatnosti.

Nejpozději v den splatnosti by měla být fakturovaná částka připsána na účet provozovatele, jinak se považuje za neuhrazenou.

V případě, že zákazník chce ukončit provozování webhostingu u poskytovatele a má předplaceno na období delší než které skutečně využije anebo na období delší než je výpovědní lhůta, tak nemá nárok na vrácení poměrné části ze zaplacené částky z předplatného, které zaplatil provozovateli a doposud nevyužil nebo nevyužije.

8. Smluvní vztah

Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

Pokud chce zákazník ukončit hostování je potřeba zaslat e-mailem oznámení na support@forsite.cz. Výpověď musí být zákazníkovi potvrzena zpětným e-mailem. K odeslání písemného oznámení je možné využít také kontaktní formulář na stránkách poskytovatele. Náhradní možností pro zaslání výpovědi provozovateli je poslání klasickou poštou - doporučeným dopisem - na adresu sídla provozovatele.

Ukončení webhostingu (smluvního vztahu) je možné odesláním výpovědi a to na základě uvedení konkrétních a přesných důvodů (tyto konkrétní důvody slouží provozovateli zejména ke zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům) a to pouze za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky a pravidla. Zákazník musí mít uhrazeny veškeré dosavadní závazky vůči provozovateli. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpovědní doba je stanovena na dobu tří měsíců. Tuto dobu je potřeba při změně provozovatele webhostingu uhradit. Pokud si zákazník v průběhu plynutí výpovědní lhůty nezmění provozovatele webhostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), tak se zavazuje, že bude platit další období a zavazuje se, že uhradí provozovatelem vystavenou fakturu na další časové období.

Výpověď se považuje za doručenou buď dnem převzetí doporučené poštovní zásilky anebo druhým dnem po odeslání e-mailové zprávy s výpovědí služeb odeslané na jednu z výše uvedených adres.

Pokud zákazník nezaplatil za odebrané služby nebo porušil či porušuje smluvní podmínky, má provozovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností. V případě porušování smluvních podmínek ze strany provozovatele, má zákazník právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností.

Provozovatel výpověď zákazníkovi zasílá e-mailem na e-mailovou adresu udanou jako kontaktní v objednávce.

9. Sankce

Pokud zákazník řádně a včas neuhradí fakturovanou částku za poskytnuté služby, má provozovatel právo učinit výše uvedené kroky. Znovuobnovení provozu stojí 200 CZK a je možné až po úplném uhrazení všech nedoplatků a zaplacení provozu na další časové období.

Zaplacením se vždy v těchto podmínkách rozumí stav, kdy provozovatel má možnost již s peněžními prostředky disponovat.

V případě, že zákazník nedodrží smluvní podmínky a umístí na server nevhodné stránky (viz Webhosting výše), bude penalizován pokutou ve výši 10 000 CZK jednorázově a taktéž bude muset uhradit veškeré výdaje za náklady s tímto vynaložené.

V případě, že zákazník bude z našich serverů spamovat (rozesílat nevyžádanou poštu jiným uživatelům sítě internet), bude penalizován smluvní pokutou ve výši 10 000 CZK jednorázově a bude mu s okamžitou platností zrušen webhosting. Stejná sankce bude použita i v případě, pokud bude jednoznačně prokázáno (například podle IP adresy, hlavičky e-mailu), že zákazník nevyžádanou poštu odesílá ze svého SMTP serveru nebo použije pro odesílání SMTP server třetích osob a v e-mailu odkazuje na stránky hostované u provozovatele.

V případě, že zákazník řádně neuhradí všechny své závazky vůči provozovateli a doménu přestěhuje k jinému provozovateli, tak provozovateli nezaniká právo na úhradu celé dlužné částky a zároveň vzniká právo na náhradu všech vzniklých škod a zároveň i právo na úhradu jednorázové smluvní pokuty deset tisíc korun.

10. Registrace uživatelů

Všechny údaje zadávané v registraci a i v dalších formulářích a objednávkách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je zákazník povinen je změnit či požádat o jejich změnu. Údaje je možné měnit přímo přes administrační rozhraní provozovatele.

Registrovaný uživatel (zákazník) nese plnou zodpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes administrační účet na serveru provozovatele.

Registrovaný uživatel (zákazník) nese plnou zodpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním zákazníkova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

Veškeré osobní údaje sdělené provozovateli jsou chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (viz Ochrana osobních údajů).

11. Závěr

Veškerá ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.

Provozovatel může změnit tyto uvedené podmínky kdykoliv a to s platností a účinností od příštího kalendářního měsíce.

Copyright © 2024 FORSITE. Všechna práva vyhrazena. | Provozovatel | Ochrana osobních údajů | Podmínky hostování | Mapa webu
Aktuální datum a čas: 12th July, 2024, 21:35 | Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %